آقای احمد کولیوندی |

آقای احمد کولیوندی

مدرس زبان انگلیسی

درباره آقای احمد کولیوندی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد زبانشناسی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان –
دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور قم

سوابق حرفه‌ای

مدیر گروه – گروه آموزش زبان انگلیسی، مدیریت آموزشهای کوتاهمدت
دانشگاه مجازی المصطفی – قم

مدیر آموزشی – مرکز آموزش زبان حوزه – قم

دبیر پژوهشی – گروه فارسی دانشگاه مجازی المصطفی – قم

مدیر بین‌الملل – گروه تئاتر ایده- قم

مدیر آموزشی – آموزشگاه زبان انگلیسی فرید (کودک و نوجوان)

سوابق تدریس

زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1389 تا کنون.
زبان انگلیسی عمومی در مقطع کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی قم، 1394.
دروس تخصصی رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی، دورۀ فراگیر دانشگاه پیام نور، مرکز
سناگستر، 1391.
زبان انگلیسی عمومی دورۀ فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی، مرکز سناگستر، 1391.
شناخت زبان فارسی برای رشتۀ ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان در مقطع کارشناسی، دانشگاه مجازی
المصطفی، 1394 و 1395.
مکالمۀ زبان فارسی در مقطع کاردانی، به صورت آنالین، دانشگاه مجازی المصطفی، 1392.
تدریس مکالمۀ زبان فارسی در مقطع کاردانی، مدرسۀ المهدی به صورت خصوصی، 1390.
زبان انگلیسی عمومی و تخصصی جهانگردی در مقطع کاردانی، دانشگاه علمی کاربردی، 1388.
تدریس مکالمه و آشنایی با زبان فارسی در دورههای کوتاه مدت جامعه المصطفی، 1393.
تدریس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی حوزوی در مرکز زبان حوزه از 1392 تا کنون.
تدریس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی حوزوی در مرکز آموزش زبان گویش از 1396 تا کنون.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان انگلیسی فرید از 1387 تا کنون.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان جام جهان گستر از 1382 تا 1388.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان فرهنگ از 1386 تا 1388.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز جهاد دانشگاهی از 1386 تا 1389.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان نبوت از 1389 تا 1390.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان فروغ از 1385 تا 1386.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان گویا از 1383 تا 1389.
تدریس مکالمۀ زبان انگلیسی در مجتمع فنی تهران از 1390 تا 1392.

دوره ها