کیمیا اصلان پور
کیمیا اصلان پور

کیمیا اصلان پور

مدرس زبان انگلیسی

درباره کیمیا اصلان پور

سوابق تحصیلی:

 

سوابق کاری:

 

مهارت در زبان خارجی :

دوره ها